Judith ter Horst

Home

Hoe schrijf je snel een tekst die effect heeft en die bovendien kort en bondig is? Rapporteren,  een goede zakelijke brief opstellen... Hoe pak je dat snel en handig aan?

Judith ter Horst (De SchrijversHorst) verzorgt trainingen en coachings op maat voor bijvoorbeeld beleidsmedewerkers en voor hulp- en dienstverleners.

Wil je wel een rapport schrijven, maar liever niet zelf 'de puntjes op de i' zetten? Judith redigeert ook teksten en ze geeft schrijfadviezen.

 

Voor Algemene voorwaarden, zie onderaan deze pagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden opleidings-, cursus- en trainingsactiviteiten Judith ter Horst

1 Voorwaarden van toepassing
1. Op alle zakelijke overeenkomsten met De SchrijversHorst zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing: tenzij schriftelijk uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In de navolgende tekst wordt onder ‘De SchrijversHorst’ verstaan: De SchrijversHorst en derden die voor de uitvoering van de opdracht zijn ingehuurd.

2 Omvang verplichtingen
2.1 Met De SchrijversHorst gesloten overeenkomsten leiden voor De SchrijversHorst tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting. De SchrijversHorst verplicht zich om gemaakte afspraken zodanig na te komen, dat naar normen van zorgvuldigheid verlangd kan worden.

2.2 Inschakelen van derden voor de uitvoering van de opdracht Als De SchrijversHorst voor de uitvoering van een met opdracht derden inschakelt, zal De SchrijversHorst deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, dat aan de vooraf overeengekomen kwaliteitseisen voldaan kan worden.

2.3 Tijdige informatieverstrekking van de kant van de opdrachtgever Voorzover De SchrijversHorst voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is De SchrijversHorst uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

3 Voldoende deelname

3.1 Minimum en maximum aantal cursisten Door De SchrijversHorst aangeboden opleidingen (in de ruimste zin des woords) vinden alleen doorgang bij een vooraf met de opdrachtgever overeengekomen aantal aanmeldingen. Voor vaardigheidstrainingen geldt een maximum van 10 cursisten per groep. Bij overschrijden van dit aantal, wordt een nieuwe cursusgroep geformeerd.


3.2 Toelating tot een opleiding of cursus kan afhankelijk zijn van een selectieprocedure van De SchrijversHorst, waarbij voorafgaand aan de opleiding of cursus kennis- of vaardigheidsniveau kunnen worden getoetst.

4 Annuleren/ontbinden/opzeggen
4.1 Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum, waarop men geplaatst is (anders dan in de 4.2 bedoelde situatie) wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen). Annulering dient schriftelijk te geschieden.

4.1 Bij annulering van opleidingen/conferenties/cursussen

· binnen drie maanden voor aanvang is € 155,- administratie-/ annuleringskosten verschuldigd.

· binnen zes weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd.

· binnen drie weken voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd.
Met inachtneming van het in 3.2 bepaalde mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen.

4.2 Kosten bij annulering

Bij annulering van door De SchrijversHorst op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde opleidingen/conferenties/cursussen (al dan niet in-company ) worden bij annulering

· tot één maand voor de aanvang de daadwerkelijk door De SchrijversHorst gemaakte (door De SchrijversHorst te specificeren) kosten in rekening gebracht.

· binnen één maand voor de aanvang is de eerste overeengekomen termijn verschuldigd naast de daadwerkelijk door De SchrijversHorst gemaakte kosten.

4.3 Wezenlijk en aantoonbaar tekortschieten Als één der partijen wezenlijk en aantoonbaar tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij via de klachtenprocedure (artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden) op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

4.4 Bij ontstentenis De SchrijversHorst Indien De SchrijversHorst door aantoonbare overmacht niet in staat blijkt te zijn het onderwijs- / de training uit te voeren, zorgt De SchrijversHorst voor een gelijkwaardige vervanging. Indien dit op de afgesproken datum, tijd en plaats niet mogelijk blijkt, vergoedt De SchrijversHorst door de opdrachtgever gemaakte kosten zoals administratiekosten en reiskosten van cursisten tot een maximum van 1000,-. In dat geval zal De SchrijversHorst niet gepresteerd onderwijs of training niet bij de opdrachtgever in rekening brengen.

4.5 Vooraf overeengekomen herhaling van prestatie(s) In geval van vooraf overeengekomen herhaling van prestatie(s) wordt de met De SchrijversHorst gesloten overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de duur van één jaar (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen), gerekend vanaf de kalenderdatum waarop de overeenkomst is aangegaan. Een dergelijke overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar. Iedere partij kan drie maanden voor deze verlenging de overeenkomst schriftelijk opzeggen, waarbij partijen op grond van een dergelijke opzegging over en weer nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

5 Betaling

5.1 BTW Alle door De SchrijversHorst opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven. Betalingen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum verricht te zijn. Bij niet tijdige betaling is een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente, en zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

5.2 Bij prijsopgave / offerte Voorafgaand aan de training / cursus / opleiding wordt een offerte / prijsopgave gedaan. Hierin wordt aangegeven welke kosten inbegrepen, zoals cursusmateriaal en mediagebruik, zijn en welke kosten apart verrekend worden, zoals reis- en verblijfskosten.

5.3 Overschrijding van verwachte en vooraf geraamde kosten De Schrijvershorst verplicht zich de opdracht uit te voeren binnen de marges van het vooraf afgesproken tarief. Indien De SchrijversHorst verwacht dat de kosten voor het uitvoeren van de opdracht hoger blijken te zijn dan vooraf geraamd, wordt terstond met de opdrachtgever overlegd en al dan niet besloten het traject aan te passen of te beëindigen.

5.4 Overschrijding van vooraf overeengekomen prestatie / inspanning Als van De SchrijversHorst meer dan gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst (op verzoek te ontwikkelen opleidingen, grote aantallen deelnemers etc.) kan De SchrijversHorst voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) verlangen.

6 Concurrentiebeding Het is partijen niet toegestaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst alsmede binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst personen die vanuit de andere partij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze personen te onderhandelen, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

7 Intellectueel eigendom Op door De SchrijversHorst ontwikkelde materialen is het intellectueel eigendom van toepassing. Oftewel auteurs-, merk-, handelsnaam of andere rechten zijn intellectueel eigendom van De SchrijversHorst. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

8 Aansprakelijkheid De SchrijversHorst is niet aansprakelijk voor indirect aan haar toe te rekenen schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan De SchrijversHorst toe te rekenen tekortkoming is De SchrijversHorst alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de zijde van De SchrijversHorst.


9 Persoonsregistratie en geheimhoudingsplicht

9.1 Zorgvuldig beheer van persoonsgegevens Door het aangaan van een overeenkomst met De SchrijversHorst wordt aan De SchrijversHorst toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal De SchrijversHorst uitsluitend gebruiken voor eigen activiteiten. De SchrijversHorst zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

9.2 Bescherming privacy Indien aan De Schrijvershorst voor onderwijsdoeleinden schriftelijk materiaal wordt verstrekt dat betrekking heeft op derden, zoals cliënten van opdrachtgever, zorgt opdrachtgever dat de gegevens van deze cliënten worden geanonimiseerd.

9.3 Anonimiseren Indien De SchrijversHorst voor onderwijsdoeleinden schriftelijk materiaal over cliënten ontvangt dat niet geanonimiseerd is, zal De SchrijversHorst ofwel zelf deze anonimiseren voorafgaand aan het lezen / beoordelen daarvan. Indien het onmogelijk blijkt om dit te doen, mag De SchrijversHorst het verwerken van deze gegevens weigeren.

9.4 Geheimhouding

De SchrijversHorst zal verkregen informatie van opdrachtgever, cursisten of derden / cliënten altijd onder strikte geheimhouding behandelen.

10 Klachtenprocedure

De SchrijversHorst zal zich inspannen om naar of boven verwachting van de opdrachtgever te presteren. In dien de opdrachtgever toch redenen heeft om een klacht over de SchrijversHorst in te dienen, treedt de klachtenprocedure in werking.

10.1 Binnen redelijke termijn Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij De SchrijversHorst. Onder 'tijdig' wordt verstaan 'binnen een redelijke termijn nadat de (aspirant-)cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren'. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de (aspirant-)cursist zijn of haar rechten ter zake verliest.

10.2 Kenbaarheid Klachten dienen schriftelijk aan De SchrijversHorst kenbaar gemaakt te worden via de SchrijversHorst t.a.v. Judith ter Horst Hoofdstraat 49 7751GB Dalen. De SchrijversHorst neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling. De SchrijversHorst adviseert de opdrachtgever / cursist daarom om de klacht aangetekend te versturen. De klacht dient schriftelijk onderbouwd te zijn met argumenten en desgewenst voorbeelden.

10.3 Privacy Een klacht zal door De SchrijversHorst altijd vertrouwelijk worden behandeld.

10.4 Bevestiging klacht De SchrijversHorst zal binnen vijf werkdagen na ontvangst van de schriftelijke klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging sturen aan de klager. Indien niet direct een oplossing geboden kan worden, zal in dit schrijven tevens een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld zal worden.

10.5. Onderzoek klacht De SchrijversHorst verplicht zich een nader onderzoek te starten naar de ingediende klacht en streeft ernaar om binnen een redelijke termijn maatregelen te kunnen treffen waarmee de klager kan instemmen.

10.6. Reactie op het onderzoek De SchrijversHorst zal binnen de onder punt 4 gecommuniceerde termijn met klager corresponderen over de uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en eventuele vervolgacties. De verdere afhandeling van de klacht zal binnen vier weken na het indienen van de klacht worden afgehandeld.

10.7. Geschillenregeling, bezwaar en beroep Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat wordt voorgelegd aan Drs. M. Söllner, Borgerderstraat 1, 9528 TC Buinen, die in dezen hoor en wederhoor zal toepassen en op basis hiervan een beslissende uitspraak doen. Indien partijen dan nog niet tot overeenstemming kunnen komen, kan bezwaar worden ingediend en zal via juridische weg een oplossing moeten worden gezocht.

10.8 Bewaarplicht Alle schriftelijk vastgelegde communicatie omtrent de klacht zal 2 jaar worden bewaard in de administratie van De SchrijversHorst.

 

Algemene voorwaarden bij tekstredactie en schrijfwerk Judith ter Horst

ALGEMEEN Artikel 1 Deze standaard leveringsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst die Judith ter Horst met een afnemer sluit. In onderling overleg kunnen de bepalingen vooraf schriftelijk gewijzigd of aangevuld worden. 
Degene die de overeenkomst tot het leveren aangaat, wordt verder genoemd ‘de afnemer’.

KWALITEIT Artikel 2 Judith ter Horst verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht en de toelichting daarop. Als het werk uit een tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de voorkeurspelling geschreven zijn, tenzij vooraf een andere spelling wordt overeengekomen.

GEHEIMHOUDING Artikel 3 Judith ter Horst verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van de afnemer die zij in het kader van de opdracht heeft gekregen, waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

OPDRACHT EN OPDRACHTBEVESTIGING Artikel 4 Een opdracht kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of op een andere wijze worden gegeven. Bij mondelinge, telefonische en andere kort geformuleerde opdrachten zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij de soortgelijke voorlaatste opdracht, tenzij iets anders wordt overeengekomen. 
Indien er geen sprake is van een vergelijkbare voorgaande opdracht, dan gelden deze algemene leveringsvoorwaarden en de condities waarop Judith ter Horst gebruikelijk levert, waaronder de gebruikelijke tarieven.

Artikel 5 Bij het verstrekken van de opdracht wordt deze kort omschreven en worden afspraken gemaakt over:

• het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de bijdrage of dienst, de vorm van de publicatie, de eisen van de afnemer en de omvang van het werk;

• de mate waarin de medewerking van de afnemer vereist is, c.q. wat zijn inbreng is;

• de materialen of gegevens die de afnemer aanlevert en binnen welke termijn;

• de persoon of autoriteit die de bijdrage of dienst goedkeurt, en binnen welke tijd de goedkeuring wordt verleend;

• (bij interviews:) de nakoming van de afspraken met geïnterviewde(n) en het toezicht op de nakoming daarvan;

• wie de opdrachtgever is, voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekeningsbevoegd is;

• de wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd (papier, floppy, post, fax, modem, koerier, etc.);

• de uiterste aanlevertermijnen, de tijd voor de standaardherziening van de definitieve tekst of dienst;

• het geldende honorarium.

Tevens worden eventuele bijkomende werkzaamheden kort vermeld, zoals bijvoorbeeld:

• eindredactie;

• administratieve ondersteuning, waaronder typewerk;

• correctie van zet- en/of drukproeven;

• verzorging van illustraties en/of fotografie;

• vormgeving;

• begeleiding van druk en afwerking;

• overige organisatorische begeleiding;

• vertalingen.

Artikel 6 Bijdragen of diensten die op grond van een opdracht zijn geleverd worden geacht te zijn geaccepteerd als niet binnen 7 dagen tegenbericht is ontvangen.

CONCEPTTEKST EN EENMALIGE HERZIENING Artikel 7 Indien de levering een tekst bevat, zal de opdracht betrekking hebben op eenmaal een eenvoudige herziening na overleg met de afnemer. Ook bij andere leveringen dan een tekst is een eenvoudige herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt.

TUSSENTIJDSE WIJZIGING VAN DE OPDRACHT Artikel 8
Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal op verzoek een aparte afspraak over de honorering gemaakt worden. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, met dien verstande dat extra uren en extra werkzaamheden tegen het afgesproken tarief betaald moeten worden.

OFFERTE EN OFFERTEKOSTEN Artikel 9 In offertes worden de in artikel 5 genoemde punten zo veel mogelijk opgenomen.

Artikel 10 Aan het doen van een beknopt voorstel en aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het om een uitgewerkt voorstel gaat, dat min of meer een werkplan bevat, indien voor het maken van een offerte veel rekenwerk verricht moet worden of indien de offerte anderszins meer dan twee uur werk vraagt dan kunnen aan de werkzaamheden kosten verbonden worden. 
Indien een oriënterend gesprek overgaat in een werkbespreking dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Die overgang dient gemeld te worden. Stelt de afnemer prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het overeengekomen of gebruikelijke uurtarief.

Artikel 11 De ideeën en de toelichting daarop, die in de offerte of het voorstel zijn vervat blijven eigendom van Judith ter Horst. Ongeoorloofd gebruik ervan betekent een schadeplichtige inbreuk op grond van artikel 162, zesde boek van het BW. Voor zover een idee bovendien auteursrechtelijk beschermd is, zal bij inbreuk op dit auteursrecht een extra schadevergoeding worden gevorderd.

Artikel 12 Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor acht dagen. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Hij geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen, maar niet langer dan twee maanden.

KOSTENSOORTEN Artikel 13
In de offerte, de opdrachtbevestiging en de factuur wordt onderscheid gemaakt tussen honorariumkosten, reiskosten, verblijfskosten, directe bureaukosten en andere materiële kosten en kosten van derden. 
Indien bij een opdracht werkzaamheden gecombineerd worden met die voor een andere afnemer, dan zal Judith ter Horst dat melden en met de afnemers afspraken maken over de verdeling van de kosten.

LEVERING EN EERSTE GEBRUIKSRECHT Artikel 14 Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Judith ter Horst.

Artikel 15 Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de afnemer de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Judith ter Horst niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Zij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

VRIJWARING Artikel 16 De afnemer aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de geleverde bijdragen en diensten. Hij vrijwaart Judith ter Horst van iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving voor onjuistheden of onzorgvuldigheden, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de kant van Judith ter Horst. De afnemer vrijwaart Judith ter Horst van iedere aansprakelijkheid als gevolg van weglatingen, toevoegingen of andere niet-goedgekeurde wijzigingen in het geleverde materiaal. Hij vrijwaart Judith ter Horst ook van aansprakelijkheid als gevolg van te vroege of te late publicatie indien over het tijdstip van publicatie afspraken zijn gemaakt.

AUTEURSRECHTEN Artikel 17 Judith ter Horst, auteur van teksten en andere werken in de zin van de auteurswet, geeft bij levering toestemming voor eenmalige publicatie, en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Judith ter Horst behoudt het recht haar bijdrage elders te verkopen of te publiceren, voor zover zij daarmee de oorspronkelijke opdrachtgever geen directe concurrentie aandoet.

Artikel 18 Indien de afnemer de bijdrage opnieuw gebruikt in dezelfde of vergelijkbare vorm bedraagt de vergoeding, ongeacht het gebruiksdoel, in beginsel honderd procent van het oorspronkelijke honorarium. 
Indien Judith ter Horst extra werkzaamheden moet verrichten of extra kosten moet maken, komen de kosten daarvan bovenop het genoemde honorarium.

Artikel 18A Elk gebruik van een bijdrage dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt Judith ter Horst een vergoeding toe van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium. 
Indien geen honorarium is overeengekomen, geldt als overeengekomen honorarium het gebruikelijke tarief van de auteur.
Onder ‘gebruik dat niet is overeengekomen’ wordt niet alleen verstaan hergebruik zonder toestemming, maar ook verminking en/of aantasting van de bijdrage.

Artikel 19 Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Judith ter Horst worden gebracht en door haar worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. 
Judith ter Horst kan eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem. 
Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de afnemer een extra vergoeding van ten minste honderd % van het overeengekomen honorarium verschuldigd.

Artikel 20 Bij ingrijpende wijziging van de geleverde bijdrage die niet haar goedkeuring, kan Judith ter Horst op grond van de Auteurswet het gebruik van haar bijdrage verbieden. In dat geval is de afnemer verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de afnemer verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Artikel 21 De bepalingen van artikel 16 tot en met 20 hebben ook betrekking op teksten die Judith ter Horst van derden betrekt. Judith ter Horst garandeert daarbij de afnemer dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

Artikel 22 De in de voorgaande artikelen genoemde bedragen en percentages laten onverlet het recht van Judith ter Horst om – in geval van een inbreuk op het auteursrecht – de werkelijk geleden materiële en immateriële schade te vorderen. 
Een vordering tot schadevergoeding laat onverlet het recht al dan niet op de Auteurswet gebaseerde acties te ondernemen, zoals beslaglegging of rectificatie.

Artikel 23 Voor ideeën en tips van Judith ter Horst die door de opdrachtgever worden gebruikt voor de realisatie van een product, dient de opdrachtgever Judith ter Horst een redelijke vergoeding te betalen. Uitgangspunt voor het vaststellen van de vergoeding is de gebruikswaarde van het als gevolg van het idee of de tip gerealiseerde product.

BETALING Artikel 24 Betalingsverplichting geldt vanaf het moment van levering, ongeacht het moment van publicatie. De betalingsverplichting geldt ook bij niet-gebruik van de geleverde prestatie.

Artikel 25 De betalingstermijn is 14 dagen na levering. Indien Judith ter Horst later wenst te factureren, dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te gebeuren. Bij betalingen na 14 dagen na de factuurdatum is de wettelijke rente over het hele factuurbedrag inclusief toeslagen verschuldigd vanaf de datum die 14 dagen na de factuurdatum ligt, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling nodig is. Indien geen betalingstermijn in de factuur is genoemd, geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na de dag dat de schuldenaar de factuur heeft ontvangen. Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het Judith ter Horst vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen. Bij omvangrijke opdrachten is eenmaal per maand betaling verschuldigd naar rato van het geleverde of verrichte werk.

Artikel 26 Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 30,— alles exclusief omzetbelasting.

GESCHILLEN Artikel 27 Het Nederlandse recht is van toepassing. Bij geschillen zal eerst gepoogd worden een minnelijke schikking te bereiken. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, is de rechter in het gebied van Judith ter Horst of haar gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen onder nr 01164252.